Thái Nguyên

Bưu điện văn phòng BC VP Phú Bình

Mã bưu điện: 257594 Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Phú Bình Địa chỉ: Khu ̉ 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình Điện thoại: 02083867289

Bưu điện văn hóa xã Thanh Ninh

Mã bưu điện: 258210 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Ninh Địa chỉ: Xóm Qúan, Xã Thanh Ninh, Huyện Phú Bình Điện thoại: 0338661666

Bưu điện văn hóa xã Dương Thành

Mã bưu điện: 258240 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Thành Địa chỉ: Xóm Tiến Bộ, Xã Dương Thành, Huyện Phú Bình Điện thoại: 0974939004

Bưu điện văn hóa xã Hà Châu

Mã bưu điện: 258110 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Châu Địa chỉ: Xóm Chảy, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình Điện thoại: 0976361798

Bưu điện văn hóa xã Bảo Lý

Mã bưu điện: 257750 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Lý Địa chỉ: Xóm Đại Lễ, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình Điện thoại: 0913726708

Bưu điện văn hóa xã Thượng Đình

Mã bưu điện: 257920 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Đình Địa chỉ: Xóm Trại Mới, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình Điện thoại: 0913357286

Bưu điện văn hóa xã Nhã Lộng

Mã bưu điện: 257990 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhã Lộng Địa chỉ: Xóm Chợ Cầu, Xã Nhã Lộng, Huyện Phú Bình Điện thoại: 0375875127

Bưu điện văn hóa xã Điềm Thuỵ

Mã bưu điện: 258021 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điềm Thuỵ Địa chỉ: Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình Điện thoại: 0916989608

Bưu điện văn hóa xã Úc Kỳ

Mã bưu điện: 258050 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Úc Kỳ Địa chỉ: Xóm Giữa, Xã Úc Kỳ, Huyện Phú Bình Điện thoại: 02083867890