Bưu điện khai thác cấp 2 KT Phú Bình

  • Mã bưu điện: 257510
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Bình
  • Địa chỉ: Khu ̉ 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 0919686661