Bưu điện văn hóa xã Dương Thành

  • Mã bưu điện: 258240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Thành
  • Địa chỉ: Xóm Tiến Bộ, Xã Dương Thành, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 0974939004