VNPOST Đầm Hà, Quảng Ninh

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Đầm Hà, Quảng Ninh cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Đầm Hà, Quảng Ninh. Bưu điện Đầm Hà, Bưu điện văn hóa xã Tân Bình, Bưu điện văn hóa xã Quảng Lợi, Bưu điện văn hóa xã Quảng Tân, Bưu điện văn hóa xã Quảng Lâm, Bưu điện văn hóa xã Quảng An, Bưu điện văn hóa xã Dực Yên, Bưu điện văn hóa xã Đầm Hà, Bưu điện văn hóa xã Đại Bình, Bưu điện văn hóa xã Tân Lập, Bưu cục khai thác cấp 2 Đầm Hà, Bưu cục văn phòng BĐH Đầm Hà

Bưu điện Đầm Hà

 • Mã bưu điện: 206300
 • Bưu cục: Bưu điện Đầm Hà
 • Địa chỉ: Khu phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: 02033880280

Bưu điện văn hóa xã Tân Bình

 • Mã bưu điện: 206310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Bình
 • Địa chỉ: Thôn Tân Trung, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: 020333880128

Bưu điện văn hóa xã Quảng Lợi

 • Mã bưu điện: 206340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lợi
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: 02033880415

Bưu điện văn hóa xã Quảng Tân

 • Mã bưu điện: 206330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Tân
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: 02033880130

Bưu điện văn hóa xã Quảng Lâm

 • Mã bưu điện: 206350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lâm
 • Địa chỉ: Bản Tài Lý Sáy, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: 02033880921

Bưu điện văn hóa xã Quảng An

 • Mã bưu điện: 206380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng An
 • Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: 02033880800

Bưu điện văn hóa xã Dực Yên

 • Mã bưu điện: 206360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dực Yên
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Dực Yên, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: 02033880132

Bưu điện văn hóa xã Đầm Hà

 • Mã bưu điện: 206400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đầm Hà
 • Địa chỉ: Thôn Trại Dinh, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: 02033880370

Bưu điện văn hóa xã Đại Bình

 • Mã bưu điện: 206370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Bình
 • Địa chỉ: Thôn 3 Nhâm Cao, Xã Đại Bình, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: 02033880133

Bưu điện văn hóa xã Tân Lập

 • Mã bưu điện: 206439
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lập
 • Địa chỉ: Thôn 1 Thái Lập, Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: 01225228688

Bưu cục khai thác cấp 2 Đầm Hà

 • Mã bưu điện: 206430
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Đầm Hà
 • Địa chỉ: Khu phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: 02033880280

Bưu cục văn phòng BĐH Đầm Hà

 • Mã bưu điện: 206442
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Đầm Hà
 • Địa chỉ: Khu phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà
 • Điện thoại: