Hòm thư Công cộng Thượng Trạch

  • Mã bưu điện: 511898
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thượng Trạch
  • Địa chỉ: Bản Kà Roòng 1, Xã Thượng Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: