Hòm thư Công cộng Pa Khóa

  • Mã bưu điện: 392321
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Pa Khóa
  • Địa chỉ: Bản Hồng Quảng 2, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ
  • Điện thoại: