Hệ thống bưu điện Thanh Ba, Phú Thọ

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thanh Ba thuộc tỉnh Phú Thọ, bao gồm: Bưu điện Thanh Ba, Bưu điện văn hóa xã Ninh Dân, Bưu điện văn hóa xã Quảng Nạp, Bưu điện văn hóa xã Năng Yên, Bưu điện văn hóa xã Thái Ninh, Bưu điện văn hóa xã Đại An, Bưu điện văn hóa xã Đông Lĩnh, Bưu điện văn hóa xã Thanh Vân, Bưu điện văn hóa xã Hanh Cù, Bưu điện văn hóa xã Đồng Xuân, Bưu điện văn hóa xã Yển Khê, Bưu điện văn hóa xã Yên Nội, Bưu điện văn hóa xã Mạn Lạn, Bưu điện văn hóa xã Thanh Xá, Bưu điện văn hóa xã Khải Xuân, Bưu điện văn hóa xã Võ Lao, Bưu điện văn hóa xã Chí Tiên, Bưu điện văn hóa xã Đông Thành, Bưu điện văn hóa xã Đỗ Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Lương Lỗ, Bưu điện văn hóa xã Thanh Hà, Bưu điện văn hóa xã Phương Lĩnh, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Cương, Bưu điện văn hóa xã Sơn Cương, Bưu điện văn hóa xã Đỗ Sơn, Đại lý bưu điện Vũ Ẻn, Đại lý bưu điện Vân Lĩnh, Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Ba, Bưu cục văn phòng BCVP – Thanh Ba

Bưu điện Thanh Ba

 • Mã bưu điện: 295600
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Ba
 • Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 02103885216

Bưu điện văn hóa xã Ninh Dân

 • Mã bưu điện: 295810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Dân
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 885684

Bưu điện văn hóa xã Quảng Nạp

 • Mã bưu điện: 295850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Nạp
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Quảng Nạp, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 885997

Bưu điện văn hóa xã Năng Yên

 • Mã bưu điện: 295860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Năng Yên
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Năng Yên, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 885995

Bưu điện văn hóa xã Thái Ninh

 • Mã bưu điện: 295620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Ninh
 • Địa chỉ: Khu 1, Xã Thái Ninh, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 885399

Bưu điện văn hóa xã Đại An

 • Mã bưu điện: 295630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại An
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Đại An, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 885683

Bưu điện văn hóa xã Đông Lĩnh

 • Mã bưu điện: 295650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Lĩnh
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 885494

Bưu điện văn hóa xã Thanh Vân

 • Mã bưu điện: 295680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Vân
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Thanh Vân, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 885685

Bưu điện văn hóa xã Hanh Cù

 • Mã bưu điện: 296070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hanh Cù
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 884490

Bưu điện văn hóa xã Đồng Xuân

 • Mã bưu điện: 295670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Xuân
 • Địa chỉ: Khu 6, Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 884489

Bưu điện văn hóa xã Yển Khê

 • Mã bưu điện: 295700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yển Khê
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Yển Khê, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 669998

Bưu điện văn hóa xã Yên Nội

 • Mã bưu điện: 295800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Nội
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 884491

Bưu điện văn hóa xã Mạn Lạn

 • Mã bưu điện: 295770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mạn Lạn
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Mạn Lạn, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 885680

Bưu điện văn hóa xã Thanh Xá

 • Mã bưu điện: 295790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Xá
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 885681

Bưu điện văn hóa xã Khải Xuân

 • Mã bưu điện: 295880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khải Xuân
 • Địa chỉ: Khu 11, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 821415

Bưu điện văn hóa xã Võ Lao

 • Mã bưu điện: 295830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Võ Lao
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 885184

Bưu điện văn hóa xã Chí Tiên

 • Mã bưu điện: 295925
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chí Tiên
 • Địa chỉ: Khu 9, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 3886008

Bưu điện văn hóa xã Đông Thành

 • Mã bưu điện: 295930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Thành
 • Địa chỉ: Khu 8, Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 885682

Bưu điện văn hóa xã Đỗ Xuyên

 • Mã bưu điện: 296020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đỗ Xuyên
 • Địa chỉ: Khu 9, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 886065

Bưu điện văn hóa xã Lương Lỗ

 • Mã bưu điện: 296040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Lỗ
 • Địa chỉ: Khu 12, Xã Lương Lỗ, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 886087

Bưu điện văn hóa xã Thanh Hà

 • Mã bưu điện: 295980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Hà
 • Địa chỉ: Khu 9, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 886116

Bưu điện văn hóa xã Phương Lĩnh

 • Mã bưu điện: 295750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Lĩnh
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Phương Lĩnh, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 884488

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Cương

 • Mã bưu điện: 295900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Cương
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Hoàng Cường, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 886101

Bưu điện văn hóa xã Sơn Cương

 • Mã bưu điện: 295960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Cương
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Sơn Cương, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 886090

Bưu điện văn hóa xã Đỗ Sơn

 • Mã bưu điện: 296000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đỗ Sơn
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Đỗ Sơn, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 886049

Đại lý bưu điện Vũ Ẻn

 • Mã bưu điện: 295730
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vũ Ẻn
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Vũ Ẻn, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 669280

Đại lý bưu điện Vân Lĩnh

 • Mã bưu điện: 296110
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vân Lĩnh
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Vân Lĩnh, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Ba

 • Mã bưu điện: 295640
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Ba
 • Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 02103885207

Bưu cục văn phòng BCVP – Thanh Ba

 • Mã bưu điện: 295615
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Thanh Ba
 • Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba
 • Điện thoại: 02103885216