Địa chỉ bưu điện tại Hữu Lũng, Lạng Sơn

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Hữu Lũng thuộc tỉnh Lạng Sơn: Bưu điện Hữu Lũng, Bưu điện Vân Nham, Bưu điện Bến Lường, Bưu điện văn hóa xã Cai Kinh, Bưu điện văn hóa xã Nhật Tiến, Bưu điện văn hóa xã Yên Vượng, Bưu điện văn hóa xã Yên Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Hoà Bình, Bưu điện văn hóa xã Yên Bình, Bưu điện văn hóa xã Hữu Liên, Bưu điện văn hóa xã Minh Tiến, Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thiện Kỵ, Bưu điện văn hóa xã Đồng Tiến, Bưu điện văn hóa xã Đô Lương, Bưu điện văn hóa xã Hồ Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hòa Sơn, Bưu điện văn hóa xã Minh Hòa, Bưu điện văn hóa xã Tân Thành, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hữu Lũng, Hòm thư Công cộng Hòa Lạc, Hòm thư Công cộng Yên Sơn, Hòm thư Công cộng Tân Lập, Hòm thư Công cộng Quyết Thắng, Hòm thư Công cộng Hòa Thắng, Bưu cục văn phòng VP BĐH Hữu Lũng

Bưu điện Hữu Lũng

 • Mã bưu điện: 246100
 • Bưu cục: Bưu điện Hữu Lũng
 • Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053825101

Bưu điện Vân Nham

 • Mã bưu điện: 246490
 • Bưu cục: Bưu điện Vân Nham
 • Địa chỉ: Thôn Phổng, Xã Vân Nham, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053828202

Bưu điện Bến Lường

 • Mã bưu điện: 246540
 • Bưu cục: Bưu điện Bến Lường
 • Địa chỉ: Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053829401

Bưu điện văn hóa xã Cai Kinh

 • Mã bưu điện: 246250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cai Kinh
 • Địa chỉ: Thôn Ba Nàng, Xã Cai Kinh, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053825759

Bưu điện văn hóa xã Nhật Tiến

 • Mã bưu điện: 246400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhật Tiến
 • Địa chỉ: Xóm Tân Thịnh, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053825613

Bưu điện văn hóa xã Yên Vượng

 • Mã bưu điện: 246290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Vượng
 • Địa chỉ: Thôn Gốc Sau, Xã Yên Vượng, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053825614

Bưu điện văn hóa xã Yên Thịnh

 • Mã bưu điện: 246318
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Yên Thịnh, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053725340

Bưu điện văn hóa xã Hoà Bình

 • Mã bưu điện: 246356
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Bình
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Yên, Xã Hoà Bình, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053726068

Bưu điện văn hóa xã Yên Bình

 • Mã bưu điện: 246360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Bình
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Bụt, Xã Yên Bình, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053726001

Bưu điện văn hóa xã Hữu Liên

 • Mã bưu điện: 246341
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hữu Liên
 • Địa chỉ: Thôn Làng Cướm, Xã Hữu Liên, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053725401

Bưu điện văn hóa xã Minh Tiến

 • Mã bưu điện: 246429
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Nhị Liên, Xã Minh Tiến, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053828561

Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn

 • Mã bưu điện: 246450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Niêng, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053828336

Bưu điện văn hóa xã Thiện Kỵ

 • Mã bưu điện: 246470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiện Kỵ
 • Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Thiện Kỵ, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053902665

Bưu điện văn hóa xã Đồng Tiến

 • Mã bưu điện: 246500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053828209

Bưu điện văn hóa xã Đô Lương

 • Mã bưu điện: 246520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đô Lương
 • Địa chỉ: Thôn Cốc Lùng, Xã Đô Lương, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053828326

Bưu điện văn hóa xã Hồ Sơn

 • Mã bưu điện: 246180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồ Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Na Hoa, Xã Hồ Sơn, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053825906

Bưu điện văn hóa xã Hòa Sơn

 • Mã bưu điện: 246220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Liên, Xã Hoà Sơn, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053726553

Bưu điện văn hóa xã Minh Hòa

 • Mã bưu điện: 246570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Hòa
 • Địa chỉ: Xóm Keo, Xã Minh Hoà, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053826418

Bưu điện văn hóa xã Tân Thành

 • Mã bưu điện: 246200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thành
 • Địa chỉ: Thôn Bắc Lệ, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053726500

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hữu Lũng

 • Mã bưu điện: 246150
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hữu Lũng
 • Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053825101

Hòm thư Công cộng Hòa Lạc

 • Mã bưu điện: 246631
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hòa Lạc
 • Địa chỉ: Thôn Việt Thắng Hang Đỏ, Xã Hoà Lạc, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Yên Sơn

 • Mã bưu điện: 246278
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Yên Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Trục Bây, Xã Yên Sơn, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Tân Lập

 • Mã bưu điện: 246447
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Lập
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Sinh, Xã Tân Lập, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Quyết Thắng

 • Mã bưu điện: 246388
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quyết Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Kép 2, Xã Quyết Thắng, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hòa Thắng

 • Mã bưu điện: 246607
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hòa Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Suối Ngang 1, Xã Hoà Thắng, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Hữu Lũng

 • Mã bưu điện: 246145
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Hữu Lũng
 • Địa chỉ: Khu An Ninh, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng
 • Điện thoại: 02053825101