Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thanh Thuỷ

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Thanh Thuỷ thuộc tỉnh Phú Thọ: Bưu điện Thanh Thủy, Bưu điện Hoàng Xá, Bưu điện văn hóa xã Tân Phương, Bưu điện văn hóa xã Thạch Đồng, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lộc, Bưu điện văn hóa xã Đào Xá, Bưu điện văn hóa xã Bảo Yên, Bưu điện văn hóa xã Sơn Thủy, Bưu điện văn hóa xã Đoan Hạ, Bưu điện văn hóa xã Đồng Luận, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Xá, Bưu điện văn hóa xã Trung Nghĩa, Bưu điện văn hóa xã Phượng Mao, Bưu điện văn hóa xã Yến Mao, Bưu điện văn hóa xã Tu Vũ, Bưu điện văn hóa xã Trung Thịnh, Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Thủy, Bưu cục văn phòng BCVP -Thanh Thủy

Bưu điện Thanh Thủy

 • Mã bưu điện: 294500
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Thủy
 • Địa chỉ: Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 02103877101

Bưu điện Hoàng Xá

 • Mã bưu điện: 294650
 • Bưu cục: Bưu điện Hoàng Xá
 • Địa chỉ: Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 02103689370

Bưu điện văn hóa xã Tân Phương

 • Mã bưu điện: 294520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phương
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 877001

Bưu điện văn hóa xã Thạch Đồng

 • Mã bưu điện: 294540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Đồng
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 877180

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lộc

 • Mã bưu điện: 294560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lộc
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 877332

Bưu điện văn hóa xã Đào Xá

 • Mã bưu điện: 294580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đào Xá
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 877352

Bưu điện văn hóa xã Bảo Yên

 • Mã bưu điện: 294630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Yên
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 877331

Bưu điện văn hóa xã Sơn Thủy

 • Mã bưu điện: 294610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Thủy
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 878235

Bưu điện văn hóa xã Đoan Hạ

 • Mã bưu điện: 294660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đoan Hạ
 • Địa chỉ: Khu 6, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 877330

Bưu điện văn hóa xã Đồng Luận

 • Mã bưu điện: 294680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Luận
 • Địa chỉ: Khu 7, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 878098

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Xá

 • Mã bưu điện: 294657
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Xá
 • Địa chỉ: Khu 22, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 02103689022

Bưu điện văn hóa xã Trung Nghĩa

 • Mã bưu điện: 294710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Nghĩa
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 878172

Bưu điện văn hóa xã Phượng Mao

 • Mã bưu điện: 294730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phượng Mao
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 878390

Bưu điện văn hóa xã Yến Mao

 • Mã bưu điện: 294750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yến Mao
 • Địa chỉ: Khu 6, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 877895

Bưu điện văn hóa xã Tu Vũ

 • Mã bưu điện: 294780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tu Vũ
 • Địa chỉ: Khu 6, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 877608

Bưu điện văn hóa xã Trung Thịnh

 • Mã bưu điện: 294700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Thịnh
 • Địa chỉ: Khu 1, Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 878236

Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Thủy

 • Mã bưu điện: 294530
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Thủy
 • Địa chỉ: Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 02103877167

Bưu cục văn phòng BCVP -Thanh Thủy

 • Mã bưu điện: 294511
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP -Thanh Thủy
 • Địa chỉ: Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thuỷ
 • Điện thoại: 02103877101