Bưu điện văn hóa xã Ninh Dân

  • Mã bưu điện: 295810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Dân
  • Địa chỉ: Khu 2, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 885684