Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Thanh Sơn

Danh sách 25 địa chỉ Bưu điện ở Thanh Sơn, Phú Thọ: Bưu điện Thanh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Giáp Lai, Bưu điện văn hóa xã Sơn Hùng, Bưu điện văn hóa xã Địch Quả, Bưu điện văn hóa xã Thục Luyện, Bưu điện văn hóa xã Thạch Khóan, Bưu điện văn hóa xã Võ Miếu, Bưu điện văn hóa xã Cự Thắng, Bưu điện văn hóa xã Tất Thắng, Bưu điện văn hóa xã Văn Miếu, Bưu điện văn hóa xã Cự Đồng, Bưu điện văn hóa xã Thắng Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tân Minh, Bưu điện văn hóa xã Đông Cửu, Bưu điện văn hóa xã Khả Cửu, Bưu điện văn hóa xã Tân Lập, Bưu điện văn hóa xã Hương Cần, Bưu điện văn hóa xã Yên Lãng, Bưu điện văn hóa xã Lương Nha, Bưu điện văn hóa xã Yên Lương, Bưu điện văn hóa xã Thượng Cửu, Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tinh Nhuệ, Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Sơn, Bưu cục văn phòng BCVP – Thanh Sơn

Bưu điện Thanh Sơn

 • Mã bưu điện: 298200
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Sơn
 • Địa chỉ: Khu Phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 02103613496

Bưu điện văn hóa xã Giáp Lai

 • Mã bưu điện: 298270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giáp Lai
 • Địa chỉ: Xóm Lũy Tre, Xã Giáp Lai, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 873312

Bưu điện văn hóa xã Sơn Hùng

 • Mã bưu điện: 298230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hùng
 • Địa chỉ: Xóm Bục, Xã Sơn Hùng, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 873583

Bưu điện văn hóa xã Địch Quả

 • Mã bưu điện: 298290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Địch Quả
 • Địa chỉ: Xóm Mai Thịnh, Xã Địch Quả, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 873459

Bưu điện văn hóa xã Thục Luyện

 • Mã bưu điện: 298250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thục Luyện
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Lão, Xã Thục Luyện, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 873584

Bưu điện văn hóa xã Thạch Khóan

 • Mã bưu điện: 298400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Khóan
 • Địa chỉ: Xóm Cầu, Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 873852

Bưu điện văn hóa xã Võ Miếu

 • Mã bưu điện: 298310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Võ Miếu
 • Địa chỉ: Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 872037

Bưu điện văn hóa xã Cự Thắng

 • Mã bưu điện: 298350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cự Thắng
 • Địa chỉ: Khu 8, Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 878222

Bưu điện văn hóa xã Tất Thắng

 • Mã bưu điện: 298370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tất Thắng
 • Địa chỉ: Xóm Khang, Xã Tất Thắng, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 878239

Bưu điện văn hóa xã Văn Miếu

 • Mã bưu điện: 298620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Miếu
 • Địa chỉ: Xóm Dẹ1, Xã Văn Miếu, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 872002

Bưu điện văn hóa xã Cự Đồng

 • Mã bưu điện: 298720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cự Đồng
 • Địa chỉ: Xóm Liên Đồng, Xã Cự Đồng, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 878238

Bưu điện văn hóa xã Thắng Sơn

 • Mã bưu điện: 298740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thắng Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Gò Dâu, Xã Thắng Sơn, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 878237

Bưu điện văn hóa xã Tân Minh

 • Mã bưu điện: 298710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Minh
 • Địa chỉ: Xóm Gằn, Xã Tân Minh, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 872102

Bưu điện văn hóa xã Đông Cửu

 • Mã bưu điện: 298650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Cửu
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Bái, Xã Đông Cửu, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 872089

Bưu điện văn hóa xã Khả Cửu

 • Mã bưu điện: 298680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khả Cửu
 • Địa chỉ: Xóm Tầm Rú, Xã Khả Cửu, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 241943

Bưu điện văn hóa xã Tân Lập

 • Mã bưu điện: 298890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lập
 • Địa chỉ: Xóm Trầm 1, Xã Tân Lập, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 616016

Bưu điện văn hóa xã Hương Cần

 • Mã bưu điện: 298910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Cần
 • Địa chỉ: Xóm Tân Hương, Xã Hương Cần, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 616004

Bưu điện văn hóa xã Yên Lãng

 • Mã bưu điện: 299020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Lãng
 • Địa chỉ: Xóm Đông Vượng, Xã Yên Lãng, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 616015

Bưu điện văn hóa xã Lương Nha

 • Mã bưu điện: 299000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Nha
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Lương Nha, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 616011

Bưu điện văn hóa xã Yên Lương

 • Mã bưu điện: 298940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Lương
 • Địa chỉ: Xóm Trại, Xã Yên Lương, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 616014

Bưu điện văn hóa xã Thượng Cửu

 • Mã bưu điện: 298870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Cửu
 • Địa chỉ: Xóm Lài Cháu, Xã Thượng Cửu, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 873222

Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn

 • Mã bưu điện: 298960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Đề Ngữ, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 616013

Bưu điện văn hóa xã Tinh Nhuệ

 • Mã bưu điện: 298980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tinh Nhuệ
 • Địa chỉ: Xóm Gò Đa, Xã Tinh Nhuệ, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 616012

Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Sơn

 • Mã bưu điện: 298240
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Thanh Sơn
 • Địa chỉ: Khu Phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 02103873202

Bưu cục văn phòng BCVP – Thanh Sơn

 • Mã bưu điện: 298225
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Thanh Sơn
 • Địa chỉ: Khu Phố Hoàng Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn
 • Điện thoại: 02103613496