Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Phú Bình

Danh sách 24 địa chỉ Bưu điện ở Phú Bình, Thái Nguyên: Bưu điện Phú Bình, Bưu điện Bưu Điện Chợ Hanh, Bưu điện KCN Điềm Thụy, Bưu điện văn hóa xã Tân Đức, Bưu điện văn hóa xã Tân Hoà, Bưu điện văn hóa xã Tân Thành, Bưu điện văn hóa xã Tân Kim, Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh, Bưu điện văn hóa xã Bàn Đạt, Bưu điện văn hóa xã Đào Xá, Bưu điện văn hóa xã Bảo Lý, Bưu điện văn hóa xã Thượng Đình, Bưu điện văn hóa xã Nhã Lộng, Bưu điện văn hóa xã Điềm Thuỵ, Bưu điện văn hóa xã Xuân Phương, Bưu điện văn hóa xã Úc Kỳ, Bưu điện văn hóa xã Lương Phú, Bưu điện văn hóa xã Kha Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thanh Ninh, Bưu điện văn hóa xã Dương Thành, Bưu điện văn hóa xã Nga My, Bưu điện văn hóa xã Hà Châu, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Bình, Bưu cục văn phòng BC VP Phú Bình

Bưu điện Phú Bình

 • Mã bưu điện: 257500
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Bình
 • Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 02083767789

Bưu điện Bưu Điện Chợ Hanh

 • Mã bưu điện: 258020
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu Điện Chợ Hanh
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Hà, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 02083867289

Bưu điện KCN Điềm Thụy

 • Mã bưu điện: 258030
 • Bưu cục: Bưu điện KCN Điềm Thụy
 • Địa chỉ: Xóm Điền Thụy, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 02083931789

Bưu điện văn hóa xã Tân Đức

 • Mã bưu điện: 257640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Đức
 • Địa chỉ: Xóm Dien, Xã Tân Đức, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0947104051

Bưu điện văn hóa xã Tân Hoà

 • Mã bưu điện: 257610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hoà
 • Địa chỉ: Xóm Vực Giảng, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0985967225

Bưu điện văn hóa xã Tân Thành

 • Mã bưu điện: 257680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thành
 • Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Tân Thành, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0836220224

Bưu điện văn hóa xã Tân Kim

 • Mã bưu điện: 257710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Kim
 • Địa chỉ: Xóm Bạch Thạch, Xã Tân Kim, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0915399400

Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh

 • Mã bưu điện: 257780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh
 • Địa chỉ: Xóm Phố Chợ, Xã Tân Khánh, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0388310656

Bưu điện văn hóa xã Bàn Đạt

 • Mã bưu điện: 257850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bàn Đạt
 • Địa chỉ: Xóm Trung Đình, Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0912709477

Bưu điện văn hóa xã Đào Xá

 • Mã bưu điện: 257880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đào Xá
 • Địa chỉ: Xóm Xuân Đào, Xã Đào Xá, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0988627056

Bưu điện văn hóa xã Bảo Lý

 • Mã bưu điện: 257750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Lý
 • Địa chỉ: Xóm Đại Lễ, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0913726708

Bưu điện văn hóa xã Thượng Đình

 • Mã bưu điện: 257920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Đình
 • Địa chỉ: Xóm Trại Mới, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0913357286

Bưu điện văn hóa xã Nhã Lộng

 • Mã bưu điện: 257990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhã Lộng
 • Địa chỉ: Xóm Chợ Cầu, Xã Nhã Lộng, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0375875127

Bưu điện văn hóa xã Điềm Thuỵ

 • Mã bưu điện: 258021
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điềm Thuỵ
 • Địa chỉ: Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0916989608

Bưu điện văn hóa xã Xuân Phương

 • Mã bưu điện: 257950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Phương
 • Địa chỉ: Xóm Tân Sơn 8, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0978205364

Bưu điện văn hóa xã Úc Kỳ

 • Mã bưu điện: 258050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Úc Kỳ
 • Địa chỉ: Xóm Giữa, Xã Úc Kỳ, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 02083867890

Bưu điện văn hóa xã Lương Phú

 • Mã bưu điện: 258180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Phú
 • Địa chỉ: Xóm Lương Tạ 1, Xã Lương Phú, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0338661666

Bưu điện văn hóa xã Kha Sơn

 • Mã bưu điện: 258140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kha Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0338661666

Bưu điện văn hóa xã Thanh Ninh

 • Mã bưu điện: 258210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Ninh
 • Địa chỉ: Xóm Qúan, Xã Thanh Ninh, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0338661666

Bưu điện văn hóa xã Dương Thành

 • Mã bưu điện: 258240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dương Thành
 • Địa chỉ: Xóm Tiến Bộ, Xã Dương Thành, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0974939004

Bưu điện văn hóa xã Nga My

 • Mã bưu điện: 258070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga My
 • Địa chỉ: Xóm Kén, Xã Nga My, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0328686033

Bưu điện văn hóa xã Hà Châu

 • Mã bưu điện: 258110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Châu
 • Địa chỉ: Xóm Chảy, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0976361798

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Bình

 • Mã bưu điện: 257510
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Bình
 • Địa chỉ: Khu ̉ 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 0919686661

Bưu cục văn phòng BC VP Phú Bình

 • Mã bưu điện: 257594
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Phú Bình
 • Địa chỉ: Khu ̉ 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình
 • Điện thoại: 02083867289