Đại lý bưu điện Lương Sơn

  • Mã bưu điện: 297870
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Lương Sơn
  • Địa chỉ: Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập
  • Điện thoại: 871001