Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Tam Nông

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ, bao gồm: Bưu điện Tam Nông, Bưu điện Cổ Tiết, Bưu điện văn hóa xã Hương Nộn, Bưu điện văn hóa xã Thọ Văn, Bưu điện văn hóa xã Thọ Văn 2, Bưu điện văn hóa xã Dị Nậu, Bưu điện văn hóa xã Tề Lễ, Bưu điện văn hóa xã Phương Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Quang Húc, Bưu điện văn hóa xã Hùng Đô, Bưu điện văn hóa xã Tứ Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Văn Lương, Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang, Bưu điện văn hóa xã Thanh Uyên, Bưu điện văn hóa xã Hương Nha, Bưu điện văn hóa xã Hiền Quan, Bưu điện văn hóa xã Thượng Nông, Bưu điện văn hóa xã Vực Trường, Bưu điện văn hóa xã Tam Cường, Bưu điện văn hóa xã Dậu Dương, Bưu điện văn hóa xã Hồng Đà, Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Tam Nông, Bưu cục văn phòng BCVP – Tam Nông

Bưu điện Tam Nông

 • Mã bưu điện: 294000
 • Bưu cục: Bưu điện Tam Nông
 • Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 02103879001

Bưu điện Cổ Tiết

 • Mã bưu điện: 294120
 • Bưu cục: Bưu điện Cổ Tiết
 • Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 02103796526

Bưu điện văn hóa xã Hương Nộn

 • Mã bưu điện: 294020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Nộn
 • Địa chỉ: Khu 7, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 794434

Bưu điện văn hóa xã Thọ Văn

 • Mã bưu điện: 294100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Văn
 • Địa chỉ: Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 879967

Bưu điện văn hóa xã Thọ Văn 2

 • Mã bưu điện: 294101
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Văn 2
 • Địa chỉ: Khu 2 Thôn Xóm Làng, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 794299

Bưu điện văn hóa xã Dị Nậu

 • Mã bưu điện: 294040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dị Nậu
 • Địa chỉ: Khu 5 Thôn Xân Bóng, Xã Dị Nậu, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 879777

Bưu điện văn hóa xã Tề Lễ

 • Mã bưu điện: 294230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tề Lễ
 • Địa chỉ: Thôn Bờ Hồ, Xã Tề Lễ, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 876076

Bưu điện văn hóa xã Phương Thịnh

 • Mã bưu điện: 294140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Thịnh
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 876009

Bưu điện văn hóa xã Quang Húc

 • Mã bưu điện: 294210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Húc
 • Địa chỉ: Xóm Mả Vi, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 791119

Bưu điện văn hóa xã Hùng Đô

 • Mã bưu điện: 294200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Đô
 • Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Hùng Đô, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 876074

Bưu điện văn hóa xã Tứ Mỹ

 • Mã bưu điện: 294190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tứ Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 876011

Bưu điện văn hóa xã Văn Lương

 • Mã bưu điện: 294170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Lương
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Văn Lương, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 794644

Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang

 • Mã bưu điện: 294260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Quang
 • Địa chỉ: Khu 4 xóm Kho, Xã Xuân Quang, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 876007

Bưu điện văn hóa xã Thanh Uyên

 • Mã bưu điện: 294240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Uyên
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 876075

Bưu điện văn hóa xã Hương Nha

 • Mã bưu điện: 294310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Nha
 • Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Hương Nha, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 876013

Bưu điện văn hóa xã Hiền Quan

 • Mã bưu điện: 294280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiền Quan
 • Địa chỉ: Khu 8 xóm Đình Ngang, Xã Hiền Quan, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 876002

Bưu điện văn hóa xã Thượng Nông

 • Mã bưu điện: 294070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Nông
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Thượng Nông, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 879435

Bưu điện văn hóa xã Vực Trường

 • Mã bưu điện: 294330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vực Trường
 • Địa chỉ: Khu 2 thôn Thu Trường, Xã Vực Trường, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 876005

Bưu điện văn hóa xã Tam Cường

 • Mã bưu điện: 294160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Cường
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Tam Cường, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 876150

Bưu điện văn hóa xã Dậu Dương

 • Mã bưu điện: 294060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dậu Dương
 • Địa chỉ: Thôn Dậu Dương, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 879966

Bưu điện văn hóa xã Hồng Đà

 • Mã bưu điện: 294090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Đà
 • Địa chỉ: Thôn Hạ Nung, Xã Hồng Đà, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 879351

Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Tam Nông

 • Mã bưu điện: 294050
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Tam Nông
 • Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 02103879001

Bưu cục văn phòng BCVP – Tam Nông

 • Mã bưu điện: 294008
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Tam Nông
 • Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông
 • Điện thoại: 02103879001