Bưu điện Võ Nhai

  • Mã bưu điện: 253200
  • Bưu cục: Bưu điện Võ Nhai
  • Địa chỉ: Khu phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 02083827230