Bưu điện văn phòng VP BĐ Từ Sơn

  • Mã bưu điện: 222119
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐ Từ Sơn
  • Địa chỉ: Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: