Bưu điện văn phòng BĐ Thành Phố

  • Mã bưu điện: 411064
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ Thành Phố
  • Địa chỉ: Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273830092