Bưu điện văn hóa xã Xuân Giang

  • Mã bưu điện: 140400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Giang
  • Địa chỉ: Phố Thá, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438851055