Bưu điện văn hóa xã Xá Tổng

  • Mã bưu điện: 383340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xá Tổng
  • Địa chỉ: Bản Xa Tổng, Xã Xá Tổng, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: 0976552017