Bưu điện văn hóa xã Xa Dung

  • Mã bưu điện: 382040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xa Dung
  • Địa chỉ: Bản Xa Dung B, Xã Xa Dung, Huyện Điện Biên Đông
  • Điện thoại: 0858029455