Bưu điện văn hóa xã Võ Miếu

  • Mã bưu điện: 298310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Võ Miếu
  • Địa chỉ: Xóm Hà Biên, Xã Võ Miếu, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 872037