Bưu điện văn hóa xã Tích Lương

  • Mã bưu điện: 251810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tích Lương
  • Địa chỉ: Xóm La Cớm, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0987270210