Bưu điện văn hóa xã Tìa Dình

  • Mã bưu điện: 382360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tìa Dình
  • Địa chỉ: Bản Tìa Dình A, Xã Tìa Dình, Huyện Điện Biên Đông
  • Điện thoại: 0825921142