Bưu điện văn hóa xã Thượng Cửu

  • Mã bưu điện: 298870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Cửu
  • Địa chỉ: Xóm Lài Cháu, Xã Thượng Cửu, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 873222