Bưu điện văn hóa xã Thanh Uyên

  • Mã bưu điện: 294240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Uyên
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông
  • Điện thoại: 876075