Bưu điện văn hóa xã Tênh Phông

  • Mã bưu điện: 383070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tênh Phông
  • Địa chỉ: Bản Ten Hon, Xã Tênh Phông, Huyện Tuần Giáo
  • Điện thoại: 0832269956