Bưu điện văn hóa xã Sông Âm

  • Mã bưu điện: 451940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Âm
  • Địa chỉ: Thôn Liên Cơ 2, Xã Nguyệt Ấn, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 0915652313