Bưu điện văn hóa xã Sơn Hùng

  • Mã bưu điện: 298230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hùng
  • Địa chỉ: Xóm Bục, Xã Sơn Hùng, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 873583