Bưu điện văn hóa xã Mạn Lạn

  • Mã bưu điện: 295770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mạn Lạn
  • Địa chỉ: Khu 4, Xã Mạn Lạn, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 885680