Bưu điện văn hóa xã Sính Phình

  • Mã bưu điện: 383780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sính Phình
  • Địa chỉ: Bản Tà Là Cáo, Xã Xính Phình, Huyện Tủa Chùa
  • Điện thoại: 0843801670