Bưu điện văn hóa xã Quảng Nạp

  • Mã bưu điện: 295850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Nạp
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Quảng Nạp, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 885997