Bưu điện văn hóa xã Thục Luyện

  • Mã bưu điện: 298250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thục Luyện
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Lão, Xã Thục Luyện, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 873584