Bưu điện văn hóa xã Phượng Tiến

  • Mã bưu điện: 255080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phượng Tiến
  • Địa chỉ: Xóm Héo, Xã Phương Tiến, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0842258737