Bưu điện văn hóa xã Lương Nha

  • Mã bưu điện: 299000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Nha
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Lương Nha, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 616011