Danh sách bưu điện Hạ Hoà bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Hạ Hoà thuộc tỉnh Phú Thọ, tìm mã bưu điện: Bưu điện Hạ Hoà, Bưu điện Xuân Áng, Bưu điện văn hóa xã Minh Hạc, Bưu điện văn hóa xã Hương Xạ, Bưu điện văn hóa xã Cáo Điềṇ, Bưu điện văn hóa xã Yên Kỳ, Bưu điện văn hóa xã Ấm Hạ, Bưu điện văn hóa xã Gia Điền, Bưu điện văn hóa xã Phương Viên, Bưu điện văn hóa xã Y Sơn, Bưu điện văn hóa xã Phụ Khánh, Bưu điện văn hóa xã Hà Lương, Bưu điện văn hóa xã Đại Phạm, Bưu điện văn hóa xã Đan Hà, Bưu điện văn hóa xã Lệnh Khanh, Bưu điện văn hóa xã Hậu Bổng, Bưu điện văn hóa xã Hiền Lương, Bưu điện văn hóa xã Động Lâm, Bưu điện văn hóa xã Lâm Lợi, Bưu điện văn hóa xã Chuế Lưu, Bưu điện văn hóa xã Bằng Giã, Bưu điện văn hóa xã Quân Khê, Bưu điện văn hóa xã Lang Sơn, Bưu điện văn hóa xã Chính Công, Bưu điện văn hóa xã Yên Luật, Bưu điện văn hóa xã Vô Tranh, Bưu điện văn hóa xã Văn Lang, Bưu điện văn hóa xã Minh Côi, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chân, Bưu điện văn hóa xã Liên Phương, Bưu điện văn hóa xã Đan Thượng, Bưu điện văn hóa xã Mai Tùng, Bưu điện văn hóa xã Vụ Cầu, Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Hạ Hòa, Bưu cục văn phòng BCVP – Hạ Hòa

Bưu điện Hạ Hoà

 • Mã bưu điện: 296200
 • Bưu cục: Bưu điện Hạ Hoà
 • Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 02103883009

Bưu điện Xuân Áng

 • Mã bưu điện: 296720
 • Bưu cục: Bưu điện Xuân Áng
 • Địa chỉ: Khu 1, Xã Xuân Áng, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 679251

Bưu điện văn hóa xã Minh Hạc

 • Mã bưu điện: 296416
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Hạc
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Minh Hạc, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883877

Bưu điện văn hóa xã Hương Xạ

 • Mã bưu điện: 296505
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Xạ
 • Địa chỉ: Khu 13, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Cáo Điềṇ

 • Mã bưu điện: 296530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cáo Điềṇ
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Cáo Điền, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 682191

Bưu điện văn hóa xã Yên Kỳ

 • Mã bưu điện: 296510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Kỳ
 • Địa chỉ: Khu 8, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 838674

Bưu điện văn hóa xã Ấm Hạ

 • Mã bưu điện: 296220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ấm Hạ
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883216

Bưu điện văn hóa xã Gia Điền

 • Mã bưu điện: 296240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Điền
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883073

Bưu điện văn hóa xã Phương Viên

 • Mã bưu điện: 296540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Viên
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 837006

Bưu điện văn hóa xã Y Sơn

 • Mã bưu điện: 296300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Y Sơn
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Y Sơn, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 837401

Bưu điện văn hóa xã Phụ Khánh

 • Mã bưu điện: 296280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phụ Khánh
 • Địa chỉ: Khu 10, Xã Phụ Khánh, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883071

Bưu điện văn hóa xã Hà Lương

 • Mã bưu điện: 296260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lương
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Hà Lương, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883403

Bưu điện văn hóa xã Đại Phạm

 • Mã bưu điện: 296560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Phạm
 • Địa chỉ: Khu 7, Xã Đại Phạm, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883642

Bưu điện văn hóa xã Đan Hà

 • Mã bưu điện: 296610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đan Hà
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Đan Hà, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 837030

Bưu điện văn hóa xã Lệnh Khanh

 • Mã bưu điện: 296590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lệnh Khanh
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Lệnh Khanh, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883795

Bưu điện văn hóa xã Hậu Bổng

 • Mã bưu điện: 296640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hậu Bổng
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Hậu Bổng, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883703

Bưu điện văn hóa xã Hiền Lương

 • Mã bưu điện: 296690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiền Lương
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Hiền Lương, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883004

Bưu điện văn hóa xã Động Lâm

 • Mã bưu điện: 296670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Động Lâm
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Động Lâm, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 837281

Bưu điện văn hóa xã Lâm Lợi

 • Mã bưu điện: 296740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lâm Lợi
 • Địa chỉ: Khu 7, Xã Lâm Lợi, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 679460

Bưu điện văn hóa xã Chuế Lưu

 • Mã bưu điện: 296310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chuế Lưu
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Chuế Lưu, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 679817

Bưu điện văn hóa xã Bằng Giã

 • Mã bưu điện: 296363
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng Giã
 • Địa chỉ: Khu 10, Xã Bằng Giã, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 679312

Bưu điện văn hóa xã Quân Khê

 • Mã bưu điện: 296710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quân Khê
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Quân Khê, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883794

Bưu điện văn hóa xã Lang Sơn

 • Mã bưu điện: 296420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lang Sơn
 • Địa chỉ: Khu 7, Lang Sơn, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883461

Bưu điện văn hóa xã Chính Công

 • Mã bưu điện: 296470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chính Công
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Chính Công, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883588

Bưu điện văn hóa xã Yên Luật

 • Mã bưu điện: 296450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Luật
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Yên Luật, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 837406

Bưu điện văn hóa xã Vô Tranh

 • Mã bưu điện: 296330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vô Tranh
 • Địa chỉ: Khu 8, Xã Vô Tranh, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 679168

Bưu điện văn hóa xã Văn Lang

 • Mã bưu điện: 296370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Lang
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Văn Lang, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 679838

Bưu điện văn hóa xã Minh Côi

 • Mã bưu điện: 296390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Côi
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Minh Côi, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 679705

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chân

 • Mã bưu điện: 296760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Chân
 • Địa chỉ: Khu 1, Xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883704

Bưu điện văn hóa xã Liên Phương

 • Mã bưu điện: 296660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Phương
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Liên Phương, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883424

Bưu điện văn hóa xã Đan Thượng

 • Mã bưu điện: 296630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đan Thượng
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Đan Thượng, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 680025

Bưu điện văn hóa xã Mai Tùng

 • Mã bưu điện: 296440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Tùng
 • Địa chỉ: Khu 2, Xã Mai Tùng, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 883072

Bưu điện văn hóa xã Vụ Cầu

 • Mã bưu điện: 296780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vụ Cầu
 • Địa chỉ: Khu 3, Xã Vụ Cầu, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 669205

Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Hạ Hòa

 • Mã bưu điện: 296230
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Hạ Hòa
 • Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 02103883009

Bưu cục văn phòng BCVP – Hạ Hòa

 • Mã bưu điện: 296213
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Hạ Hòa
 • Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà
 • Điện thoại: 02103883009