Danh sách bưu điện Yên Lập bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Yên Lập thuộc tỉnh Phú Thọ, tìm mã bưu điện: Bưu điện Yên Lập, Bưu điện văn hóa xã Hưng Long, Bưu điện văn hóa xã Nga Hoàng, Bưu điện văn hóa xã Xuân Thủy, Bưu điện văn hóa xã Xuân Viên, Bưu điện văn hóa xã Xuân An, Bưu điện văn hóa xã Lương Sơn, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lương, Bưu điện văn hóa xã Trung Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thượng Long, Bưu điện văn hóa xã Đồng Lạc, Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Phúc Khánh, Bưu điện văn hóa xã Minh Hòa, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lập, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Đồng, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lung, Đại lý bưu điện Lương Sơn, Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Yên Lập, Bưu cục văn phòng BCVP – Yên Lập

Bưu điện Yên Lập

 • Mã bưu điện: 297600
 • Bưu cục: Bưu điện Yên Lập
 • Địa chỉ: Khu Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 02103870452

Bưu điện văn hóa xã Hưng Long

 • Mã bưu điện: 297630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Long
 • Địa chỉ: Khu Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 870202

Bưu điện văn hóa xã Nga Hoàng

 • Mã bưu điện: 297650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Hoàng
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Nga Hoàng, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 870739

Bưu điện văn hóa xã Xuân Thủy

 • Mã bưu điện: 297780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thủy
 • Địa chỉ: Khu Xóm Nứa, Xã Xuân Thủy, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 870547

Bưu điện văn hóa xã Xuân Viên

 • Mã bưu điện: 297800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Viên
 • Địa chỉ: Khu Đồng Xuân 4, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 870364

Bưu điện văn hóa xã Xuân An

 • Mã bưu điện: 297850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân An
 • Địa chỉ: Khu Quảng Thành, Xã Xuân An, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 871136

Bưu điện văn hóa xã Lương Sơn

 • Mã bưu điện: 297871
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Sơn
 • Địa chỉ: Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 871170

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lương

 • Mã bưu điện: 297900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lương
 • Địa chỉ: Khu Đồng Ve, Xã Mỹ Lương, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 871137

Bưu điện văn hóa xã Trung Sơn

 • Mã bưu điện: 297820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Sơn
 • Địa chỉ: Khu Nai, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 870738

Bưu điện văn hóa xã Thượng Long

 • Mã bưu điện: 297660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Long
 • Địa chỉ: Khu Tân Tiến, Xã Thượng Long, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 870248

Bưu điện văn hóa xã Đồng Lạc

 • Mã bưu điện: 297750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Lạc
 • Địa chỉ: Khu Minh Phúc, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 870365

Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh

 • Mã bưu điện: 297720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh
 • Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Xã Đồng Thịnh, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 870736

Bưu điện văn hóa xã Phúc Khánh

 • Mã bưu điện: 297690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Khánh
 • Địa chỉ: Khu Quang Trung, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 870546

Bưu điện văn hóa xã Minh Hòa

 • Mã bưu điện: 297980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Hòa
 • Địa chỉ: Khu 4, Xã Minh Hoà, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 870013

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lập

 • Mã bưu điện: 297950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lập
 • Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 870576

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Đồng

 • Mã bưu điện: 298000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Đồng
 • Địa chỉ: Khu 4 – Làng Tre, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 873319

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lung

 • Mã bưu điện: 297930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lung
 • Địa chỉ: Khu 5, Xã Mỹ Lung, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 871140

Đại lý bưu điện Lương Sơn

 • Mã bưu điện: 297870
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Lương Sơn
 • Địa chỉ: Khu Trung Tâm Xã, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 871001

Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Yên Lập

 • Mã bưu điện: 297620
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Khai thác Yên Lập
 • Địa chỉ: Khu Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 02103870452

Bưu cục văn phòng BCVP – Yên Lập

 • Mã bưu điện: 297617
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Yên Lập
 • Địa chỉ: Khu Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập
 • Điện thoại: 02103870452