Bưu điện văn hóa xã Lương Mông

  • Mã bưu điện: 206040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Mông
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Giảng A, Xã Lương Mông, Huyện Ba Chẽ
  • Điện thoại: 099433001