Bưu điện văn hóa xã Lê Hóa

  • Mã bưu điện: 512950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Hóa
  • Địa chỉ: Thôn Quảng Hóa, Xã Lê Hoá, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: 0948217618