Bưu điện văn hóa xã Huống Thượng

  • Mã bưu điện: 252920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huống Thượng
  • Địa chỉ: Xóm Huống Trung, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0912600737