Bưu điện văn phòng BC VP Võ Nhai

  • Mã bưu điện: 253208
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Võ Nhai
  • Địa chỉ: Khu phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 02083827236