Bưu điện văn hóa xã Hồng Hóa

  • Mã bưu điện: 513240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Hóa
  • Địa chỉ: Thôn Quảng Hóa, Xã Hồng Hoá, Huyện Minh Hóa
  • Điện thoại: 0825814572