Bưu điện văn hóa xã Hoàng Cương

  • Mã bưu điện: 295900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Cương
  • Địa chỉ: Khu 2, Xã Hoàng Cường, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 886101