Bưu điện văn hóa xã Giáp Lai

  • Mã bưu điện: 298270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giáp Lai
  • Địa chỉ: Xóm Lũy Tre, Xã Giáp Lai, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 873312