Bưu điện văn hóa xã Hanh Cù

  • Mã bưu điện: 296070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hanh Cù
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 884490