Bưu điện văn hóa xã Hạ Giáp

  • Mã bưu điện: 292560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạ Giáp
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh
  • Điện thoại: 883590