Bưu điện văn hóa xã Ealâm

  • Mã bưu điện: 622810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ealâm
  • Địa chỉ: Buôn Bưng A, Xã Ea Lâm, Huyện Sông Hinh
  • Điện thoại: 02573505071