Bưu điện văn hóa xã Ea Trol

  • Mã bưu điện: 622840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Trol
  • Địa chỉ: Buôn Thu, Xã Ea Trol, Huyện Sông Hinh
  • Điện thoại: 01295910518