Bưu điện văn hóa xã Đỗ Xuyên

  • Mã bưu điện: 296020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đỗ Xuyên
  • Địa chỉ: Khu 9, Xã Đỗ Xuyên, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 886065