Bưu điện văn hóa xã Hậu Bổng

  • Mã bưu điện: 296640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hậu Bổng
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Hậu Bổng, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 883703