Bưu điện văn hóa xã Danh Sĩ

  • Mã bưu điện: 277140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Danh Sĩ
  • Địa chỉ: Xóm Bản Pằng, Xã Danh Sĩ, Huyện Thạch An
  • Điện thoại: 0949269961